انجمن

ورود

گزارش معیارهای گزینش اعضای هیئت دولت

انجمن اقتصاد ایران بنا به مسئولیت اجتماعی با بررسی تجارب و مطالعات تجربی جهانی گزارش تحلیلی با موضوع «معیارهای گزینش اعضای هیئت دولت» ارائه داده است. در ایران گزارش 50 صفحه‌ای که دارای 3 پیوست (پیوست اول: جهت‌گیری‌های سیاستی دکتر مسعود پزشکیان در انتخابات به مثابه دستور اجرایی رئیس جمهور به هیات دولت و تیم همراه، پیوست دوم: تعارض منافع، افشای مالی عمومی و تعهدات اخلاقی، پیوست سوم: بررسی تخصص و گرایش‌های تحصیلی کابینه‌ی دولت 9 کشور پیشرفته) و یک فرم ارزیابی نامزدهای هیئت دولت است از سه دسته معیار اصلی در انتخاب شایسته اعضای کابینه دولت نام برده است.
1) معیارهای تجربه‌ای: تجربه سیاسی و تخصص سیاستگذاری و تحصیلات دانشگاهی
2) معیارهای هماهنگی و وابستگی: عضویت حزبی، اعتماد و وفاداری و تعهد به برنامه رئیس جمهور
3) معیارهای مشروعیت و نمایندگی: تکثر و تنوع قومی- زبانی- مذهبی- جغرافیایی- جنسیتی- گروه جمعیتی.
با توجه به تجربه های موفق جهانی و درس از تجربه های ناموفق و شکست خورده در گزارش ذکر شده است که اگر با سه ویژگی تجربه‌ای، وابستگی و نمایندگی به واجد شرایط بودن شخص وزیرمایه نگاه شود، این ایده که شایستگی منحصراً از تخصص سیاستگذاری و تجربه سیاسی تشکیل شده و قابل تشخیص است کاملاً زیر سوال می‌رود. در عوض باید ارتباطات سیاسی (و شخصی) را به عنوان زیرمجموعه‌ای از معیارهایی در نظر گرفت که برای موفقیت رئیس‌جمهور به شدت اهمیت و موضوعیت دارد. به همین ترتیب اهمیت معیارهای اجتماعی و جمعیتی-قومی را داریم که انتظار‌ می‌رود گروه‌های مختلف در تیم کابینه نمایندگی داشته باشند.
روسای جمهور همچنین ‌وزیرانی را ترجیح‌ می‌دهند که بتوانند آنها را کنترل کنند و ترجیحات سیاستی آنها مطابق با ترجیحات او باشد. در واقع، اینها دقیقاً انواع اهداف استراتژیک هستند که ارتباطات شخصی با رئیس‌جمهور را بسیار مهم‌ می‌کنند. روسای جمهور دلایل خوبی برای انتصاب افراد معتمد و حتی دوستان دیرینه خود در کابینه دارند.
متن کامل گزارش، پیوست‌ها و فرم ارزیابی نامزدها در سایت انجمن موجود است.