انجمن

ورود

ضرورت انقلاب مالی در ایران

رفاه بلند مدت یک کشور از رشد و توسعه می آید و برای رشد و توسعه ایران لازم است در سیستم مالی کشور، اصلاحاتی وجود آید.

مهراب کیارسی در نشست علمی سیاست های پولی-مالی که توسط انجمن اقتصاددانان ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده است، برای اقتصاد ایران، یک توصیه سیاستی داشت.

به عقیده این اقتصاددان، افزایش رفاه بلند مدت ایران، ارتباط تنگاتنگی با اصلاحات ساختاری مالی در سیستم ایران دارد و در غیر اینصورت حتی اگر نرخ تورم پایین باشد، توسعه ای در کار نخواهد بود.

کیارسی، یونان را مثال میزند که با تورم منفی، بزرگترین رکود تاریخی بر اساس داده های موجود و رفاه پایین را در طول یک دهه به نام خود ثبت کرد.