انجمن

ورود

سخنرانی دکتر کیارسی

سخنرانی دکتر کیارسی با توجه بحث‌ها و تبادل نظری که طی مدت طولانی در باشگاه اقتصاددانان ایران شده، یک اجماع روی روش کنترل تورم مطابق با ادبیات علمی دنیا و بررسی همه آنها،  در داخل کشور بین اقتصاددانان شکل می‌دهد.

ایشان طبق ادبیات موجود و کنکاش ریزبینانه هر یک، خواهند گفت برای کشورهای با کسری های بودجه مداوم، ریشه تورم مالی و پولی است و کدام سیاست برای این کشورها (راه حل‌های کاذب و نادرست کاهش تورم) بر تورم می‌افزاید  و ممکن است تورم های بالاتری را به دنبال داشته باشد (چرا که برای همه کشورها، نسخه واحد و یکسان نیست و متناسب با شرایط آن کشور قواعدی وجود دارد که راه حل مناسب باید انتخاب کرد) و کدام سیاست می‌تواند تورم را کنترل کند. در ادامه این اجماع، بعدا می توان روی راه‌حل‌های عملیاتی و متناسب با اقتصاد سیاسی کشور توسط اقتصاددان و سیاستمداران خبره کشور بحث شود.