انجمن

ورود

اساسنامه جدید انجمن مورد تایید وزارت علوم

فصل اول: کلیات
ماده 1- به منظور بالا بردن و گسترش دانش اقتصاد، بهبود کیفیت آموزش علوم اقتصادی، توسعه ی تحقیقات اقتصادی و کمک علمی به حل مسائل اقتصادی کشور، انجمن اقتصاددانان ایران تشکیل می شود.
ماده 2- انجمن اقتصاددانان ایران که از این پس در این اساسنامه “انجمن” نامیده می شود منحصراً جنبه ی علمی و تخصصی دارد و از مقاصد سیاسی برکنار می باشد.
ماده 3- انجمن غیرانتفاعی است و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و رئیس هیئت اجرایی آن نزد هر شخص حقیقی یا حقوقی نماینده ی انجمن می باشد.
ماده 4- محل انجمن: تهران، خیابان طالقانی، شماره 254، ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طبقه ششم، اتاق 608.
تبصره – هیئت اجرایی می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی محل انجمن اقدام کند به شرط آن که موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود.
ماده 5- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه در مجمع عمومی، برای مدت نامحدود تشکیل می شود.
فصل دوم: وظایف و فعالیت ها
ماده 6- به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده 1 این
اساسنامه، انجمن اقدامات و فعالیت های زیر را بعمل خواهد آورد.
الف- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تبادل نظر بین اقتصاددانان ایران.
ب- کوشش در افزودن دانش و اطلاعات اقتصاددانان و آشنا ساختن آنان با تازه ترین پیشرفت های علوم اقتصادی.
ج- همکاری با وزارت علوم و آموزش عالی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای ارزیابی مستمر و تجدید نظر در برنامه های آموزشی موجود و کتب درسی مربوط به علوم اقتصادی به منظور بهبود آموزش علوم اقتصادی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی.
د- تعیین نوع و مشخصات مشاغل اقتصادی در کشور و شرایط و ضوابط احراز مشاغل مذکور.
ه- ایجاد “مرکزی” برای جمع آوری اطلاعات و نشریات اقتصادی به خصوص درباره ی کشور.
و- کمک به دستگاه های دولتی و خصوصی در حل مسائل اقتصادی و یا انجام بررسی های مورد نیاز آن ها طبق درخواست از طریق معرفی کارشناسان اقتصادی و مؤسسات تحقیقاتی اقتصادی.
ز- تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی و آموزشی.
ح- تجلیل و قدرشناسی از اقتصاددانانی که به پیشرفت علم اقتصاد و سایر هدف های انجمن کمک ارزنده ای انجام داده اند.
ط- چاپ و نشر کتب، جزوات، رسالات و مجلات حاوی پیشرفت های علمی و تحقیقات اقتصادی و همکاری با سازمان های دولتی و خصوصی در زمینه ی تألیف، ترجمه و نشر کتب اقتصادی.
ی- ایجاد روابط علمی با مجامع اقتصادی بین المللی و انجمن های اقتصاددانان سایر کشورها و فعالان اقتصادی.
ک- معرفی کتب، نشریات و تحقیقات اقتصادی ارزنده.
ل- شناساندن ماهیت و اهمیت علوم اقتصادی به مردم و تشویق جوانان به فراگیری این علوم در حدود احتیاجات کشور.
م- همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه ی ارزشیابی مدارک تحصیلی و تخصصی مربوط به رشته های علوم اقتصادی.
ن- سایر اقدامات ضروری برای ایجاد تفاهم و همکاری بیشتر بین اعضای انجمن.
س- تأسیس و ایجاد رسانه های لازم نظیر مجلات، سایت اینترنتی، شبکه های اجتماعی و امثال آن برای اطلاع رسانی و تحلیل مطالب علمی و تخصصی اقتصادی.
فصل سوم: عضویت
ماده 7- عضویت در انجمن پنج نوع است:
الف- عضو پیوسته: شامل مؤسسان و افراد زیر می باشد:
1- دارندگان دانشنامه ی کارشناسی ارشد و یا دکترا در رشته های علوم اقتصادی. 2- دارندگان دانشنامه ی کارشناسی در رشته های علوم اقتصادی که لااقل پنج سال از تاریخ اخذ دانشنامه ی کارشناسی آن ها گذشته باشد و در این مدت مشاغل اقتصادی مهمی را در مؤسسات دولتی و یا خصوصی احراز نموده باشند. 3- دارندگان درجات کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مرتبط با علوم اقتصادی نظیر مدیریت و بازرگانی به تشخیص کمیسیون شعب و عضویت.
ب- عضو وابسته: شامل کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی در رشته های علوم اقتصادی و یا درجه کارشناسی یا بالاتر در سایر رشته های مرتبط دانشگاهی باشند.
ج- عضویت افتخاری: شامل افرادی که به پیشبرد علوم اقتصادی خدمات ارزنده ای نموده و همچنین کسانی که برای پیشبرد هدف های انجمن خدمات و کمک های مؤثر نموده باشند.
د- عضویت اشخاص حقوقی: شامل بانک ها، شرکت های بیمه و مؤسسات و شرکت ها و نهادهای فعال اقتصادی و فرهنگی، مشروط بر این که اعتبار عضویت آن ها به تصویب هیئت اجرایی انجمن برسد.
ه- عضویت دانشجویی: شامل کلیه دانشجویان رشته های علوم اقتصادی در دانشگاه های داخل کشور یا خارج از کشور مشغول تحصیل می باشند.
ماده 8- داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ تقاضای عضویت را شخصاً تکمیل نموده و مدارک لازم را به دبیرخانه ی انجمن ارسال دارند.
ماده 9- قبول عضو جدید منوط به تصویب کمیسیون شعب و عضویت خواهد بود.
ماده 10- هر یک از اعضاء مبلغی که میزان آن توسط هیئت اجرایی تعیین می شود به عنوان “حق عضویت سالانه” به حساب بانکی اعلام شده انجمن واریز خواهند نمود.
ماده 11- عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
الف- فوت. ب- استعفاء کتبی.
ج- سلب عضویت، با تصویب چهار عضو هیئت اجرایی.
تبصره – عضویت مجدد، منوط به تقاضای کتبی عضو سابق و تصویب هیئت اجرایی با اکثریت چهار نفر خواهد بود.
فصل چهارم: ارکان انجمن
ماده 12- ارکان انجمن عبارتست از: مجمع عمومی، هیئت اجرایی و بازرسان.
ماده 13- مجمع عمومی مرکب است از کلیه اعضای پیوسته، وابسته و حقوقی انجمن.
ماده 14- مجمع عمومی بر دو نوع است: عادی و فوق العاده.
الف- مجمع عمومی عادی، که هر سال تا پایان تیر ماه تشکیل می شود.
ب- مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده، با تصویب و دعوت هیئت اجرایی یا بنا به تقاضای کتبی لااقل یک پنجم اعضای مشمول ماده 13 انجمن و به دعوت هیئت اجرایی تشکیل می گردد.
تبصره – هیئت اجرایی یا بازرسان انجمن و یا یک پنجم اعضای مشمول ماده 13 می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت، دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
ماده 15- برای رسمیت یافتن جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای مشمول ماده 13 لازم است و برای اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی، رأی موافق اکثریت عده ی حاضر و در مجمع عمومی فوق العاده، رأی موافق حداقل دو سوم عده ی حاضر ضرورت دارد.
تبصره 1- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می شود.
تبصره 2- چنانچه در موعد مقرر به علت عدم حصول اکثریت جلسه ی مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه حاصل نشود، هیئت اجرایی می تواند با نیم ساعت انتظار، مجمع عمومی نوبت دوم را تشکیل دهد و این جلسه با حضور هر تعداد از اعضای حاضر، رسمیت خواهد داشت.
ماده 16- وظایف مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است:
الف- استماع گزارش سالانه فعالیت های انجام یافته و بررسی اقدامات هیئت اجرایی.
ب- تصویب صورت های مالی به همراه یادداشت های پیوست و بودجه ی انجمن.
ج- تعیین خط مشی کلی انجمن.
د- انتخاب اعضاء هیئت اجرایی و بازرسان.
ه- تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار.
و- رسیدگی به پیشنهادهای اعضاء.
ز- انجام سایر اموری که طبق مقررات اساسنامه و آئین نامه های اجرایی آن، به عهده ی مجمع عمومی گذاشته شده است.
ماده 17- هیئت اجرایی مرکب است از 7 نفر که هر سه سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضاء پیوسته انتخاب خواهند شد. عضویت در هیئت اجرایی افتخاری است و انتخاب بیش از دو دوره متوالی ممنوع می باشد.
تبصره 1- حداکثر سه عضو می توانند مجدداً به عضویت هیئت اجرایی درآیند.
تبصره 2- داوطلبان عضویت در هیئت اجرایی انجمن باید دارای دو شرط زیر باشند:
– دارابودن کارت عضویت پیوسته انجمن. – دارای درجه کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های علوم اقتصادی از دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم.
تبصره 3- داوطلبان عضویت در هیئت اجرایی بایستی 2 هفته قبل از جلسه انتخابات، داوطلبی خود را کتباً به هیئت اجرایی انجمن اعلام نمایند. هیئت اجرایی یک هفته قبل از برگزاری انتخابات اسامی داوطلبان حائز شرایط را در سایت انجمن، شبکه اجتماعی انجمن (تلگرام)، پست الکترونیکی و پیامک اعضاء، اعلام خواهد کرد.
ماده 18- انجمن دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشد که برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود. خدمت بازرسان افتخاری است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. بازرس موظف است صورت های مالی انجمن به همراه یادداشت های پیوست آن را رسیدگی نموده و به مجمع عمومی سالانه ارائه و گزارش دهد. حدود اختیارات و وظایف بازرس همان است که در قانون تجارت ذکر شده است.
ماده 19- هیئت اجرایی در نخستین جلسه از میان اعضای خود با رأی مخفی و کتبی یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار با اکثریت آراء انتخاب خواهد کرد.
ماده 20- رئیس هیئت اجرایی بالاترین مقام اجرایی انجمن و مسئول اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت اجرایی می باشد. به علاوه انجام کلیه امورمالی و اداری از جمله نصب و عزل کارکنان دبیرخانه انجمن و تعیین حقوق و مزایا و حق الزحمه ی آنان در حدود مصوبات هیئت اجرایی، از اختیارات وی می باشد.
تبصره 1- رئیس هیئت اجرایی می تواند قسمتی از اختیارات خود را به یک و یا چند نفر دیگر از اعضای هیئت اجرایی واگذار کند.
تبصره 2- در غیاب رئیس هیئت اجرایی، نایب رئیس دارای کلیه ی اختیاراتی است که به موجب این اساسنامه به رئیس واگذار شده است.
ماده 21- جلسات هیئت اجرایی با حضور حداقل 5 نفر رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم با اکثریت 4 نفر معتبر خواهد بود.
تبصره – هیئت اجرایی مکلف است ماهانه حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد.
ماده 22- در هر دوره فعالیت هیئت اجرایی چنانچه هر یک از اعضای هیئت اجرایی سه جلسه ی متوالی و یا پنج جلسه ی متناوب، بدون عذر موجه در جلسات هیئت اجرایی شرکت نکند، مستعفی شناخته می شود.
تبصره – تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر عضو مذکور در این ماده با رئیس هیئت اجرایی است.
ماده 23- هیئت اجرایی موظف است از طریق آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشار، موضوع تشکیل مجمع عمومی سالانه و دستورجلسه را به اطلاع اعضای مشمول ماده 13 انجمن برساند به طوری که از تاریخ اطلاع تا تشکیل جلسه مجمع عمومی حداقل ده روز فاصله باشد.
تبصره – طرز دعوت اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به همان ترتیبی است که برای تشکیل مجمع عمومی عادی ذکر شده است.
ماده 24- امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار و نوشته هایی که متضمن هر نوع تعهد مالی باشد، به ترتیبی خواهد بود که اعضاء هیئت اجرایی تعیین می نمایند و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت اجرایی و مهر انجمن، معتبر خواهد بود.
ماده 25- وظایف هیئت اجرایی به قرار ذیل است:
الف- اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
ب- اتخاذ تصمیم در مورد امورمالی انجمن.
ج- تعیین شرایط استخدامی کارکنان موظف انجمن و تعیین میزان حقوق و مزایا و حق الزحمه آنان.
د- اخذ اعتبار و قبول هدایا و کمک های مالی.
ه- افتتاح حساب و سپرده گذاری در بانک ها.
و- تأسیس باشگاه و مراکز اجتماع اعضای انجمن و تشکیل جلسات سخنرانی، کنفرانس ها و سمینارهای مربوط.
ز- دعوت مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ح- تهیه گزارش فعالیت و صورت های مالی انجمن به همراه یادداشت های پیوست آن و تقدیم به مجمع عمومی.
ط- اقامه دعوی از طرف انجمن و جوابگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه انجمن در کلیه مراجع صالحه.
ی- انتخاب مسئولان کمیسیون های انجمن و تشکیل و انحلال کمیسیون ها طبق مقررات اساسنامه و تدوین و تصویب آئین نامه های مربوط به آن ها.
ک- تهیه و تصویب آئین نامه های اجرایی اساسنامه ی انجمن و سایر مقرراتی که جهت نیل به هدف های انجمن لازم است.
ل- تعیین وظایف دبیرخانه انجمن.
ماده 26- هرگاه عده ی اعضای هیئت اجرایی به علت یکی از موارد مذکور در ماده 11 یا ماده 22، قبل از انقضاء مدت سه سال تقلیل یابد، جانشین یا جانشینان از بین حائزین اکثریت آراء در انتخاب مجمع عمومی قبلی به ترتیب تقدم برای بقیه مدت تعیین می گردند.
ماده 27- انجمن دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر و یا مسئولیت دبیر هیئت اجرایی انجمن اداره می شود.
ماده 28- وظایف دبیرخانه ی انجمن به قرار ذیل است:
الف- جمع آوری و تمرکز صورت جلسات و آراء هر یک از ارکان انجمن که به امضای رئیس و دبیر جلسات مربوط رسیده باشد.
ب- همکاری مداوم و حضور در کمیسیون های مربوط بنا به دعوت رئیس کمیسیون.
ج- ثبت نام اعضاء انجمن با توجه به شرایط و مقررات مندرج در اساسنامه و آئین نامه های مربوط.
د- انجام امور مکاتبات ارجاعی ارکان مختلف انجمن.
ه- انجام امور محوله از طرف هیئت اجرایی.
ماده 29-کمیسیون ها: انجمن دارای کمیسیون هایی به شرح زیر است که مسئولین هر یک در اولین فرصت از میان اعضای پیوسته انجمن به وسیله هیئت اجرایی انتخاب خواهند شد:
الف- کمیسیون شعب و عضویت.
ب- کمیسیون امور پژوهشی.
ج- کمیسیون بررسی و ارزشیابی برنامه های آموزشی و کتب درسی.
د- کمیسیون سمینار، سخنرانی و انتشارات.
ه- کمیسیون روابط عمومی و اموربین الملل.
و- کمیسیون مشاوره اقتصادی.
ز- کمیسیون امورمالی.
تبصره – هیئت اجرایی می تواند در صورت لزوم کمیسیون های جدیدی تشکیل و یا بعضی از کمیسیون های مذکور در این ماده را منحل نماید.
ماده 30- هیئت اجرایی آئین نامه های مربوط به تشکیلات و نحوه فعالیت های هر یک از کمیسیون ها را تدوین و تصویب خواهد کرد.
ماده 31- هر گاه در هیئت اجرایی مسائلی مطرح شود که مربوط به یکی از کمیسیون ها باشد هیئت اجرایی می تواند نماینده یا نمایندگان کمیسیون مربوط را برای حضور در جلسه دعوت و نظر آنان را استعلام نماید.
فصل پنجم: امور متفرقه
ماده 32- انحلال انجمن با رأی موافق حداقل دو سوم اعضای مشمول ماده 13 در مجمع عمومی فوق العاده صورت خواهد گرفت. مجمع عمومی فوق العاده که رأی به انحلال انجمن می دهد در همان جلسه مدیر یا مدیران تصفیه را معین خواهد نمود.
تبصره – در صورت انحلال انجمن، اموال انجمن اعم از منقول و غیرمنقول توسط مدیر یا مدیران تصفیه با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از دانشکده های اقتصاد کشور واگذار خواهد شد.
ماده 33- هر گونه تغییری در مواد این اساسنامه با رای موافق حداقل دو سوم اعضای مشمول ماده 13 حاضر در مجمع عمومی فوق العاده صورت خواهد گرفت.
ماده 34- انتشار هرگونه تألیفات و نشریات از طرف انجمن با توجه و رعایت کامل قانون مطبوعات کشور انجام می پذیرد.
ماده 35- اخذ تماس و ارتباط با انجمن ها و کانون ها و مجامع مشابه بین المللی مجاز است.
ماده 36- افتتاح شعب انجمن در مرکز و شهرستان ها با نظر هیئت اجرایی خواهد بود.
ماده 37- کلیه اعضاء انجمن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده 38- انجمن ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 39- انجمن نتایج مطالعات و تحقیقات خود را حسب توافق هایی که با نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی در هر مورد به عمل خواهد آمد در اختیار آنان قرار خواهد داد.
ماده 40- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است لزوماً برمبنای قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه مملکتی خواهد بود.
ماده 41- اساسنامه جدید مشتمل بر 41 ماده و 15 تبصره در جلسه ی مورخ 8/9/1396، مجمع عمومی فوق العاده انجمن تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.